Sáčky do vysavače autoškola Litomyšl, autoškola Polička

Tržek 38, Litomyšl

 

777 040 913
info@fmk.cz


e-shop

www.horsevital.cz

08 09

DOTACE

Nový vývojový projekt - VKS Tržek

 

 

 

Vrata VKS Tržek

Technologická optimalizace a intenzifikace s novým systémem kontroly kvality výroby

Vývojový projekt, který byl realizován ve spolupráci se společností KYBERTEC s.r.o. dosáhl ve stanovených cílech následujících výsledků:

1. Zavést systém technologické a bezpečnostní dohledatelnosti

Do výrobního procesu je implementován komplexní řídicí systém. Ten umožňuje monitorovat a upravovat aktuální parametry celého procesu, což ve výsledku vede k jeho optimalizaci a vyšší efektivitě. Zároveň je umožněna celková dohledatelnost každého prvku procesu počínaje vstupní surovinou, aktuálním nastavením technologií – dále sleduje úkony a pohyb obsluhy a výsledné parametry produkce, včetně jejího uložení k expedici.

2. Kvalitativně zlepšit technologický proces výroby krmných směsí

Ve spolupráci s výzkumnými pracovníky se podařilo z dostupných technologií vyprojektovat a zrealizovat vysoce výkonově a energeticky efektivní výrobní proces. Všechny ucelené výrobní celky – šrotování, míchání, tukování i expedice jsou navíc komplexně řízeny a monitorovány řídicím systémem.

3. Zavést nový postup pro informování zákazníků

V rámci projektu byl zaveden nový – proaktivní – přístup v informování zákazníků. Každý výrobek je nyní označen unikátním kódem a zákazník může prostřednictvím webové aplikace sledovat detailní technologické a obsahové informace. Zlepšila se tak informovanost zákazníků, zlepšila možnost dohledatelnost výrobků a v neposlední řadě to pomohlo i marketingu společnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes vysokou výzkumnou a technologickou náročnost projektu se podařilo všechny tři jeho základní cíle splnit.

 

 Nový vývojový projekt - Silo Polička

 

Předmět zakázky

 

Zadavatel se zabývá výrobou krmných směsí,  nákupem, skladováním a následným prodejem zemědělských komodit. Výroba mouky byla pozastavena a bude probíhat kompletní rekonstrukce mlýna. Aby bylo dosaženo zpracování kvalitních surovin, je zapotřebí je kvalitně uchovávat před vstupem do výroby. Na středisku v Poličce Firma Faulhammer s.r.o. skladuje rozhodující množství surovin pro svou výrobu i pro obchodní činnost. Dále skladuje některé rostlinné komodity pro SHR a zboží pro obchodní partnery. Kapacita skladování je 20 tisíc tun.

 

 

 

Základní popis a účel předmětu dotace

 

Aby bylo dosaženo rozšíření obchodních možností a možností kvalitního skladování zrnin a semene řepky olejné, je zapotřebí provést zejména modernizaci celého řídícího systému skladových zásobníků včetně jejich aspirace a rekonstrukci příjmu a dopravních cest včetně předčištění vstupních surovin. Realizace projektu se týká rekonstrukce dvou současných příjmových košů a zprovoznění a napojení příjmu 3. příjmového koše na silo, modernizace uzlu předčištění příjmu, modernizace a úprava manipulačních prvků dopravních spádových cest, modernizace a úprava aspiračních systémů sila a modernizaci řídícího systému.

 

Historicky byly v provozu dva příjmové koše, které byly především v období žní velice nedostačující a třetí koš byl zcela nefunkční. Jeho rekonstrukcí zadavatel docílil zvýšení příjmu obilí a jeho předčištění a následnému uskladnění před dalším spotřebováním ve výrobně krmných směsí, mlýně nebo k expedici k odběrateli. Rekonstrukcí třetího příjmového koše a vytvoření třetí příjmové cesty do sila včetně montáže, elektroinstalace a řízení bude možné pojmout větší množství přijímaného obilí, především v letních měsících, v období žní, kdy se u příjmu ke skladování tvořily několikahodinové fronty dodavatelů. Původní předčistírenské linky měly výkon 2 x 50 t/hodinu. Nové předčistírenské linky mají výkon 2 x 65 t/hod.

 

Řízení skladovacích zásobníků bylo velmi zastaralé, po modernizaci je snazší dohledatelnost pohybů a veškeré operace budou zaznamenány v obslužném počítači řídícího systému. Řídící systém sila je pro cca 150 pohonů, vše je umístěno ve dvou nových rozvaděčích, ze kterých je napojen obslužný počítač pro velín, na kterém je ovládána vizualizace sila. Dále došlo k celkové rekonstrukci jistící a ovládací části stávající silové elektroinstalace sila, která je napojena na současné rozvody.

 

Předmětem dodávky byla demontáž stávajících zařízení (které budou nahrazeny) a montáž níže uvedených jednotlivých zařízení.

 

Na základě uzavřené smlouvy o dílo „Rekonstrukce skladovacích zásobníků“ v Sile Polička, firma CAHA spol. s.r.o. splnila hmotné dodávky strojů a zařízení na linky dle přiložené specifikace, zajistila montáž a ukončila zkušební provoz.

 

Firma CAHA spol. s.r.o. uvedla předávané zařízení do trvalého provozu, přičemž dílo plně splnilo požadované parametry.

 

 

 

Vytvořil: Matyáš Hájek www.designhajek.cz               

Administrace